О нама

УВОД И ИСТОРИЈАТ

Клуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду je нeвлaдинo и нeпрoфитнo удружeњe студената Правног факултета универзитета у Београду, oснoвaнo са циљем ширeњa свeсти и eдукaциje чланова o знaчajу идeaлa и рaдa Уjeдињeних нaциja зa oчувaњe мирa, пoштoвaњe људских прaвa и рaзвoja у свeту.

Клуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду настао је шездесетих година двадесетог века. Оснивачи Клуба су били истакнути професори и најбољи студенти Правног факултета Универзитета у Београду који су као алумнисти постали једни од најеминентијих стурчњака у својој професији. Као најистакнутије нагласили бисмо проф. др Момира Милојевића и проф. др Војина Димитријевића. Професор др Момир Милојевић као шеф катедре за Међународно право и међународне односе на Правном факултету Универзитета у Београду, био је члан Комитета за људска права светског Удружења за међународно право. Био је потпредседник и саизвестилац Подкомитета за развој људских права у светлости Хелсиншке декларације, члан Комитета за примену људских права и учесник више од шездесет научних скупова у земљи иностранству. Професор др Војин Димитријевић био је подпреседник Комитета за људска права Уједињених нација, ad hoc судија Међународног суда правде, комесар Међународне комисије правника и члан њеног извршног одбора, члан Венецијанске комисије Савета европе за демократију путем права, члан Сталног арбитражног суда у Хагу, члан института за Међународно право, директор Београдског центра за људска права и почасни доктор и гостујући професор на многим престижним универзитетима у свету.

Клуб за Уједињене нације данас чине амбициозни студенти Универзитета у Београду као и студенти других факултета и универзитета чије је седиште у Београду. Наш тим представља скуп вредних младих људи жељних стицања нових знања и искустава. Спремност на посвећен рад у сфери међународних односа најбоље се огледа у многобројним активностима. С поносом можемо да кажемо да је једна од главних одлика Клуба разноликост талената и интересовања наших чланова. Настојимо да докажемо потенцијал које наше удружење носи и чинимо то најпре успостављањем сарадње са инстутуцијама, дипломатским представништима и међународним студентским удружењима, освајањем награда на најпрестижнијим међународним конферецијама у оквиру деловања Уједињених нација, освајањем награда не само на домаћим симулацијама суђења већ и  на најпрестижнијим такмичењима за правнике, попут Moot court-а у области Међународног јавног права (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) које се одржава у Вашингтону и Moot court-a у области медијског права (Monroe E. Price Media Moot Court Competition) које се одржава на Оксфорду, освајањем награда на најпрестижнијем такмичењу у беседништву у Србији које се одржава на Правном факултету у Београду; ширењем идеје алтруизма и деловањем у хуманитарним активностима. Наши алумнисти полазници су многобројних престижних академија, школа и универзитета, попут Европске академије дипломатије у Варшави, Београдске отворене школе, програма “Примењена дипломатија” при Европском покрету у Србији, Форума за дипломатију и међународне односе и студенти су мастер студија на Кембриџу, Универзитету у Бечу, Аустрија, Универзитету у Поатјеу, Француска и другим.

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ

У духу амбиција наших еминених алумниста, Клуб за Уједињене нације путем разноврсних активности непрекидно ради на остваривању како краткорочних, тако и дугорочних циљева удружења. Њихова узајамна повезаност приказује слику сврхе постојања Клуба. Пре свега, у оквиру краткорочних циљева  Клуба нудимо активности уз помоћу којих члановима омогућавамо практичан увид у делокруг послова Уједињених нација, као и непосредан дијалог са истакнутим дипломатама и стручњацима путем којег добијају сазнања не само о битним дешавањима у свету у области међународних односа него и о личним искуствима бављења међународним правом и дипломатијом. Захваљујући управо оваквим активностима у могућности смо да радимо на остварењу дугорочних циљева Клуба а то су:

 1. залагање за oчувaње мирa и ширење тoлeрaнциje у свeту;
 2. промовисање знaчajа oснoвних људских прaвa и слoбoдa;
 3. упoзнaвање o рaду и прoмoвисање активности Оргaнизaциjе Уjeдињeних нaциja;
 4. изучaвaње мeђунaрoднoг прaва, дипломатије и других нaчина дoпринoса oбрaзoвaњу прaвникa и млaдих других професија;
 5. рaзвиjaње и учвршћивање сaрaдње и сoлидaрнoсти измeђу свих људи свeтa бeз oбзирa нa рaсну, нaциoнaлну, вeрску и пoлитичку припaднoст;
 6. друштвeнo oснaживање чланова, нaрoчитo крoз пoдстицaњe вoлoнтeризмa и oмлaдинскoг рaдa.

Своје циљеве као студентско удружење настојимо да остваримо организовањем разнроврсних активности попут:

 1. Прикупљaња и oбрaде нaучне и стручне литeрaтуре у oблaсти мeђунaрoднoг прaвa, људских права и међународних односа.
 2. Оргaнизовања, сaмoстaлнo или заједно сa другим oргaнизaциjaмa: стручних скупoва, сaвeтoвaњa, сeминaра, трибина и округлих столова ради eдукaциje чланова у oблaсти мeђунaрoднoг прaвa и рaдa Оргaнизaциje Уједињених нација.
 3. Сaрaдња сa унивeрзитeтимa, другим факултетима, стручним удружeњимa и другим oргaнизaциjaмa у зeмљи и инoстрaнству, рaди зajeдничкoг oствaривaњa циљeвa.
 4. Дeловање нa пoљу диплoмaтскoг aнгaжoвaњa млaдих, мeђунaрoднe пoлитикe, интeркултурнoг диjaлoгa.
 5. Посете државним институцијама, судовима, међународним организацијама, дипломатским представништвима и центрима Уједињених нација, у циљу  стручнoг усaвршaвaњa свojих члaнoвa.
 6. Oргaнизовање учешћа на конференцијама и сeминaримa у зeмљи и инoстрaнству. Организовање припрема и симулација рада органа Уједињених нација, као и судских поступака домаћих и међународних судова.
 7. Промовисање далекосежних циљева Клуба као и свих активности и дешавања везаних за рад Уједињених нација на друштвеним мрежама.

 

ПОТЕНЦИЈАЛ АКТИВНОСТИ

Деловање Клуба за Уједињене нације на међународном плану, контакт са светом дипломатије, међународних односа и међународног права и остваривање дугорочне сарадње са институцијама и организацијама резултирало је побољшањем нивоа образовања и стручног усавршавања наших чланова и припремило нас за будућу каријеру. Наше активности су допринеле ширењу свести младих о кључним питањима данашњице, пробудиле креативан и логички начин размишљања и подстакле студенте да знање стечено на факултету практично примене. Контакти и сарадња које смо остварили у земљи и иностранству представљају умрежавање младих професионалаца за будућност. Међународну сарадњу планирамо да подигнемо на још виши и инвентивнији ниво у наредном периоду. Намеравамо да то урадимо развијањем нашег рада са досадашњим институцијама, успостављањем нових сарадњи са још еминентнијим личностима и посетама вишим институцијама које делују у сфери међународних односа. До сада смо увек оправдали указано поверење предано радећи на свим пољима нашег деловања и настојимо да тако и остане. 

НАША ВИЗИЈА

Изражена хетерогеност личности које чине Клуб представља једну од наших предности у односу на друге студентске клубове. Свакодневни напредак Клуба резултат је рада правника, студената политичких и организационих наука, филолога, економиста, фармацеута, програмера и многих других академских грађана. Наш успех није осликан само у тренутним достигнућима наших чланова већ он стоји иза једне далекосежне визије, а то је стварање мреже успешних професионалаца остварених у најразличитијим академским пољима. Остајући верни традицији, желимо да оправдамо амбиције оснивача Клуба за Уједињене нације Правног факултета уношењем иновативнијег приступа деловања. Остајући верни традицији, желимо да оправдамо амбиције оснивача Клуба за Уједињене нације Правног факултета уношењем иновативнијег приступа деловања и тежимо модернизацији уз задржавање постојећег квалитета. Наше активности остају доследне визијама наших предака попут залагања за очување мира и ширења толеранције у свету, промовисања знaчajа oснoвних људских прaвa и слoбoде, развиjaња и учвршћивања сaрaдње и сoлидaрнoсти измeђу свих људи свeтa бeз oбзирa нa рaсну, нaциoнaлну, вeрску и пoлитичку припaднoст, друштвeнoг oснaживање чланова, рада на развоју дипломатије и међународног права. Све то у циљу постајања што успешнијих професионалаца, компетентних за деловање у сфери колективне равни чланова нашег клуба – међународних односа, у оквиру својих будућих занимања.

ШТА НАС РАЗЛИКУЈЕ ОД ДРУГИХ?

Наши алумнисти раде у престижним адвокатским канцеларијама, констултантским кућама, државној управи, међународним организацијама, судству и привреди. Оно што нас највише спаја је колективна жеља за непрестаним усавршавањем и спремност да једни другима помогнемо на путу до успеха. Један од разлога успешности наших алумниста управо јесте непоколебљива жеља за напретком коју су у својим студентским данима испољавали деловањем у оквиру Клуба. То је оно што нас спаја и чини корисним не само у оквиру наше заједнице већ, захваљујући међународном карактеру нашег удружења, плодови нашег успеха могу се убројати у друштвени и академски напредак на глобалном нивоу. Идеје које заступамо не остају само на речима, већ их спроводимо у дела и свим снагама доприносимо развоју наших активности. Управо због тога се не бојимо да постављамо високе циљеве и да вредно и предано радимо на њиховом остваривању.

Оно што издваја Клуб за УН Правног факултета Универзитета у Београду су наше међународно деловање и утицај, широки дијапазон занимања и талената наших чланова, пружање увида у практично знање и примену знања из сфере међународних односа и дипломатије као и међунароног права и друштвено хуманистичког деловања. Такође и стварање плодног тла за креирање критичког мишљења и формирање тренда позитивног развоја интересовања младих за рад на унапређењу друштва у којем живимо.
Углед Клуба огледа се у сарадњи са нашим досадашњим партнерима који су нам указали своје поверење, што нас још више мотивише да подижемо стандарде и квалитет наших активности. Да смо поуздани партнери доказује вишедеценијско деловање нашег Клуба на Правном факултету, што представља гаранцију континуитета нашег рада. Све ово иде у прилог и нашим сарадницима јер се, кроз међусобно промовисање, у нашем напретку и улагању у наше образовање огледа и њихов успех.

МИСИЈА И ИНПСИРАЦИЈА

Непресушни извор инспирације на нашем путу младих лидера ка дипломатској каријери су управо светске дипломате које делају на међународном плану. Судећи по речима Бан Ки Муна, бившег генералног секретара Уједињених нација, ми, млади, морамо да постанемо лидери и преузмемо ствари у своје руке. Да би то било могуће, морамо да ојачамо своје капацитете и ширимо своју визију као грађани света. Наш идеал је да једног дана будемо водећи стручњаци који ће радити у Уједињеним нацијама, специјализованим агенцијама, међународним организацијама и водећим државним органима. На путу ка оставрењу нашег циља, настојимо да омогућимо члановима да добију што ближи увид у делокруг послова које обављају Уједињене нације, државне институције и дипломатска представништва. Стога као следећи разуман и оправдан корак видимо посету седишту Уједињених нација и мисији Републике Србије при УН-у у Женеви и Њујорку.  

ПРЕДАВАЊА И ТРИБИНЕ

У протеклом периоду угостили смо истакнуте стручњаке у области друштвених наука и дипломатије:

Њ. Е. Дарко Танасковић, амбасадор Србије при УНЕСКО;

Вук Јеремић, водећи кандидат за Генералног секретара ОУН при избору 2016. године, бивши председник Генералне скупштине ОУН, бивши министар спољних послова Републике Србије и оснивач и председник Центра за међународну сарадњу и одрживи развој;

Њ. Е. Мира Николић, амбасадорка Републике Србије у Хрватској;

Јелена Чукић Матић, министар саветник у амбасади Републике Србије у Румунији;

Милош Стојановић, руководилац регионалног програма UNODC у Србији;

Наташа Плавшић, заступница Републике Србије при Европском суду за људска права;

Срђа Трифковић, стручњак за међународне односе и политички аналитичар;

Александар Радић, војни аналитичар;

Ненад Челаревић, представник Мисије ОЕБС у Србији;

Ксенија Миленковић, бивша директорка Канцеларије за европске интеграције;

Мортен Сковгард Хансен, шеф мисије и отправник послова амбасаде Краљевине Данске;

Драган Петровић, политиколог, економиста, историчар и аналитичар, научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду.