Наданашњидан, 1. маја 1886. годинестотинехиљадаамеричкихрадникасуизашлинаулицедабизахтевалиопштеприхватањеосмочасовноградногдана. Чикагојебиоцентарпокрета. Радницисутамомесецимаагитовализаосмочасовнорадновреме и уочи 1. мајањих 50.000 јевећбило у штрајку. Нових 30.000 радникапридружилоимсеследећегдана; тоједовеловећидеочикашкепроизводњедозастоја.

Страходнасилнихкласнихсукобаобузеојеград. Насиљанијебило у суботу и недељу, 1. и 2. маја. Али у понедељак, 3. мајатуча у којојсуучествовалестотинеизбилаје у МекКормикРиперу (McCormick Reaper) измеђурадникачлановасиндиката, којисуспреченидадођунапосао и онихкојинисуприпадалисиндикатукојејеМекКормикзапослиоуместоњих. Многобројна и добронаоружанаполицијабрзосепалицама и ватрениморужјемумешалакакобиповратиларед. Убилису 4 чланасиндиката, а повређенихјебиломного.

Наконинцидента, групаанархиста, предвођенаАвгустомСпајсом и АлбертомПарсонсом, позвалајерадникедасе и саминаоружају и у уторакувече (4. мај) учествују у масовнимдемонстрацијаманаТргуХејмаркет (Haymarket). Изгледалоједасудемонстрацијесасамо 3.000 билепотпунипромашај. Алипредкрајособачијиидентитетникаднијеутврђенбацилајебомбукојајеубила 7 и ранила 67 полицајаца.Градске и државневластипохапсилесуосаманархиста, оптужилеихзаубиство и осудиленасмрт.

Дана 11. новембра 1887. годинечетворица, укључујућиПарсонса и Спајса, супогубљени. Свипогубљенизаговаралисуоружануборбу и насиљекаореволуционарнеметоде, алињиховитужиоцинисунашлиникакведоказедајеикоодњихстварнобациобомбу.

ДокјеПарсоновапогребнаповоркапролазилаградом 250.000 људипостројилоседужулицаЧикага, какобиизразилисвојусолидарностсапогубљенимрадницима.

Одтада, наПрвомконгресу 2. Интернационалеодржаном 1889. годинеодлученоје: “Првимајјезаједничкипразниксвихземаљанакојимарадничкакласатребадаманифестујејединствосвојихзахтева и својукласнусолидарност”. ОдтадасесвакегодинеобележаватрагичниХејмаркетовскидогађајкаоданмеђународнерадничкесолидарности у видудемонстрација. Зараднике и синдикалистеширомсвета, Хејмаркетјепостаосимболпотпуненеједнакости и неправдекапиталистичкогдруштва.

Доданашњегдана, како у нашојземљи, тако и у целомсвету, тајдансеобележава у споменмученицимасатрга “Хејмаркет”.

Након 50 годинакомунистичкевладавине, токомкојеје 1. мајслављенкаовеликидржавнипразник у СФРЈ, становништвоовихпростора и даљеније у потпуностиупознатоштаовајпразникпредставља.